Държавен изпит по английски език (АФ, ОКС “БАКАЛАВЪР”)

Държавен изпит по английски език (АФ, ОКС “МАГИСТЪР”, ЗО)

Държавен изпит по английски език (ЧЕЕ, ОКС “БАКАЛАВЪР”)

Държавен изпит по английски език (Английски език: превод и комуникации, ОКС “БАКАЛАВЪР”)

Държавен изпит по английски език (ПЛ)

Държавен изпит по новогръцки език (ПЛ)

Държавен изпит по руски език (ПЛ, ПОБЕЧЕ)

Държавен изпит по руски език (ОКС „МAГИСТЪР”)

Държавен изпит по немски език (ПЛ)

Държавен изпит по френски език (ПЛ)

Държавен изпит по балкански език (гръцки)

Държавен изпит по етнология (АЕЕ)

Държавен изпит по литература (БФ, СФ, ПОБЕЧЕ)

Държавен изпит в езиковедското направление на филологическото обучение по специалностите „Българска филология”, „Славянска филология”, “Балканистика”, „Български език и чужд език” 

Държавен изпит по сръбски език (за специалност “Славянска филология”)

Държавен изпит по сръбска и хърватска литература (за специалност “Славянска филология”)