Държавен изпит „Чужд език и бизнес“ (ОКС „БАКАЛАВЪР“)

Примерни теми за дипломни работи на специалност„Чужд език и бизнес администрация“

Държавен изпит по френски език за специалност ''Чужд език и бизнес администрация ''

Държавен изпит по немски език за специалност ''Чужд език и бизнес администрация ''

Държавен изпит по английски език (АФ, ОКС БАКАЛАВЪР)

Държавен изпит по английски език (АФ, ОКС МАГИСТЪР, ЗО)

Държавен изпит по английски език (ЧЕЕ, ОКС БАКАЛАВЪР)

Държавен изпит по английски език (Английски език: превод и комуникации, ОКС БАКАЛАВЪР)

Държавен изпит по английски език (ПЛ)

Държавен изпит по новогръцки език (ПЛ, ПОБЕЧЕ)

Държавен изпит по новогръцки език (ОКС МАГИСТЪР)

Държавен изпит по руски език (ПЛ, ПОБЕЧЕ)

Държавен изпит по руски език (ОКС МAГИСТЪР)

Държавен изпит по немски език (ПЛ)

Държавен изпит по френски език (ПЛ)

Държавен изпит по етнология (АЕЕ)

Държавен изпит по литература (БФ, ПОБЕЧЕ)

Държавен изпит в езиковедското направление на филологическото обучение по специалностите „Българска филология” и „Педагогика на обучението по български език и чужд език"