Катедрата по български език е част от структурата на Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. В момента в нея работят един професор, петима доценти, четирима главни асистенти и двама асистенти.

Катедрата по български език, в качеството си на пряк наследник на Катедрата по български език и литература, е една от първите катедри, сформирани в ЮЗУ „Неофит Рилски“, и не без основание се гордее с многогодишната си история. Звеното започва своето съществуване през 1976 г. в рамките на разкрития година по-рано в Благоевград като филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет за подготовка на начални и детски учители (превърнал се впоследствие и във фактически родоначалник на днешния Югозападен университет). Ръководството на новата катедра – тогава Катедра по български език и литература – е поверено на Цанко Младенов, който, макар и още главен асистент, се намира в процедура по хабилитация. В състава на катедрата влизат специалисти от разнопосочни научни направления – преподаватели по български език, по българска литература, по чужди езици, по актьорско майсторство. Този факт ще обуслови по-късно и съвсем закономерното „роене“ на Катедрата по български език и литература на нови самостоятелни единици – Катедра по български език, Катедра по българска литература, Катедра по чужди езици, Катедра по театрално изкуство.

През 1989 г. Катедрата по български език е причислена към новосъздадения Историко-филологически факултет, а в края на 1991 г., след разделянето на Историко-филологическия факултет на Исторически и Филологически, се превръща в едно от основните структурни звена на днешния Филологически факултет.

Катедрата по български език осигурява обучението основно в специалностите на Филологическия факултет („Българска филология“, „Английска филология“, „Английски език: превод и комуникации“, „Английски език и етнология“, „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, „Приложна лингвистика“, „Славянски език и туризъм“, „Чужд език и бизнес администрация“), но дисциплини като „Писмена и говорна култура“, „Съвременен български език“, „Съвременен български език с лингвистика, „Фонетика и фонология на българския език“ и др. се преподават като задължителни или избираеми от преподавателите от катедрата и в други факултети – Факултет по педагогика, Философски факултет, Факултет по изкуствата, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ и др.

Катедрата по български език осъществява и обучението по български език на чуждестранните студенти в университета.

Ръководители на Катедрата по български език от началото на нейното съществуване до днес са били:

  • доц. Цанко Младенов (в периода от 1976 г. до 1990 г.)
  • доц. д-р Радка Кърлова (в периода от 1991 г. до 1997 г. и от 2000 г. до 2004 г.)
  • доц. д-р Андриана Матеева (в периода от 1997 г. до 1999 г.)
  • проф. д-р Антони Стоилов (в периода от 2004 г. до 2007 г.)
  • проф. д-р Лилия Илиева (в периода от 2007 г. до 2015 г.)
  • доц. д-р Лъчезар Перчеклийски (в периода от 2015 г. до 2019 г.)
  • доц. д-р Радослав Цонев (в периода от 2019 г. до 2024 г.)
  • доц. д-р Гергана Падарева-Илиева (от 2024 г. и към момента).