Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ е създаден през 1991 г. като самостоятелно звено в Югозападния университет, акредитирано традиционно с много висока оценка, а студентите му се обучават в приоритетни специалности.  Той подготвя специалисти в областта на две от ключовите компетентности, формулирани в Европейската референтна рамка – компетентностите за общуване на роден език и за общуване на чужди езици.

Тестов линк

Факултетът е призван да бъде иноватор в реализирането на актуалните образователни тенденции в подготовката на бъдещите филолози и за изграждането на европейско  пространство за висше образование. В него се обучават студенти, както от региона, така и от всички краища на България и много чуждестранни студенти, включително и от Китай и Япония. Преподаваните езици са: английски, немски, френски, гръцки, руски, сръбски, хърватски, словенски, турски, испански, китайски и японски.

  • МИСИЯ
  • Отстояване на българското културно наследство и опазване на българската идентичност както в географските граници на България, така и извън държавните предели в посока запад, югозапад, юг и югоизток на езиковото ни землище.
  • Езиково обучение за интеграция на малцинствени групи, каквато е ромската, с цел успешна професионална реализация в обществото.
  • Изследване на културата на други етнически групи в региона – турци, роми, каракачани.
  • Подготовка на специалисти в областта на образованието и културата с акцент върху отдалечени и изолирани места в региона и формиране на съвременни ценностни нагласи сред местната интелигенция особено за райони със смесено в религиозно отношение население.
  • Развитие на филологическото познание и обучение, отворени към богатите и разнообразни културни свидетелства и памет и към въжделенията за бъдеще на хората от Балканите, Европа и света.