Публикации на членовете на Филологическия факултет в световноизвестните бази данни Scopus и WoS, вторични научни източници и монографии за периода 2019 – 2021 г.

 

2019 г.

Научни публикации в научни списания, представени в световни вторични литературни източници:

 1. Анастасова, Мария (2019): „Чудовището от хотелската стая“// Визуални изследвания, 1/2019, Велико Търново (80 - 84). 2535-101X (Print) (ESJI; DRJI)
 2. Kostadinova, Dafina, Goranova, Elka, Vezenkov, Stoyan (2019) Determining subgroups of people who stutter with diadochokinetic productions and functional parameters. In: International Journal Knowledge. Vol. 30.4. pp. 1031-1036. ISSN 1857-923X (for e-version) ISSN 2545 – 4439 (for printed version) (EBSCO)
 3. Ilieva, Boyka; Todorova, Bilyana; Anastasova, Maria (2019): International Academic Forum Bulgarian Studies Abroad, Philology at Home. Opera Slavica. 2019, Vol. 29, Issue. 2, pp. 73-76. ISSN 1211-7676 (print), ISSN 2336-4459 (online) (ERIH +)
 4. Илиева, Б. (2019) Кирил Христов и Италия // Литературна мисъл, кн.1, 2019, с. 48-84. (ERICH+, ESF Standing Committee for the Humanities (SCH), EBSCO, CEEOL, РИНЦ). [ISSN 0324-0495]
 5. Младенова, М. (2019) Аксиологични конотации в семантиката на концепта геймър (върху примери от българския език и руския интернет език), Zeszyty Cyrylo-metodiańskie ჻ 2019 2019 г.: 73-87. Ind. Erih Plus

Научни публикации,  публикувани в издания с импакт фактор (Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS):

 1. Andonova-Kalapsazova, Elena (2019). Emotions Vocabulary and the Reconceptualisation of Emotions in Ann Radcliffe’s The Italian, or the Confessional of the Black Penitents, English Studies at NBU, 5(1), 40-58. https://doi.org/10.33919/esnbu.19.1.2  (WoS Core Collection (ESCI)
 2. Костадинова, Дафина (2019) За някои частни примери на превод и автопревод. В: Езиков свят. Том 17, Кн.2, стр. 86-92. Университетско издателство на ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград, ISSN 1312-0484 (Print) ISSN 2603-4026 (Online) (Scopus)
 3. Karashtranova, E., Karashtranov, N., Borisova, N., Kostadinova, D. 2019. Some Concepts from Probability and Statistics and Opportunities to Integrate Them in Teaching Natural Sciences. In: CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, ISSN 0861-9255, Vol. 28, Issue 1, pp. 9-16, 2019. (Scopus)
 4. Kostadinova, Dafina, Kraleva, Radoslava, Kralev, Velin. A methodology for the analysis of block-based programming languages appropriate for children.. Article in: Journal of Computing Science and Engineering, Vol. 13(1), 2019, pp. 1-10, ISSN: 1976-4677, E-ISSN: 2093-8020 (Scopus)
 5. Vassileva, Irena & Chankova, Mariya (2019). Attitudes towards plagiarism in academia. English Studies in NBU 5:1, 135-163. (WoS Core Collection (ESCI)
 6. Chankova, Mariya (2019). Teaching Academic Integrity: the Missing Link. Journal of Academic Ethics, 2019. Electronic ISSN 1572-8544 Print ISSN 1570-1727 https://doi.org/10.1007/s10805-019-09356-y (SCOPUS)
 7. Chankova, Mariya (2019). Rejecting and challenging illocutionary acts. Pragmatics 29:1, 33-56. doi: http://doi.org/10.1075/prag.17041.cha (SCOPUS)
 8. Kiryakova-Dineva, T., Krasteva, R. and Chankova, Y. (2019), "Synergetic effects between fasting, well-being and anti-consumption within the walls of Orthodox monasteries and outside them", British Food Journal, Vol. 121, No. 7, pp. 1467-1479, DOI: 10.1108/BFJ-04-2018-0243
 9. Kiryakova-Dineva, T., Kyurova, V. and Chankova, Y. (2019), “Soft Skills for Sustainable Development in Tourism: The Bulgarian Experience”, European Journal of Sustainable Development, Vol. 8 No. 2, pp. 57-68, DOI: 10.14207/ejsd.2019.v8n2p57
 10. Ивова, Н. (2019). Филологът Христо Попстоилов. – В: Езиков свят, кн.1, Благоевград: Унив. изд. Н. Рилски, с. 158 – 166. ISSN 1312-0484 (Print) ISSN 2603-4026 (Online) (SCOPUS)
 11. Ивова, Н. (2019). Фразеологизми с библейски произход в български и в полски език (Паралели в областта на неглаголните фразеологични единици). – В: Езиков свят, кн. 2, Благоевград: Унив. изд. Н. Рилски, с. 55 – 61. ISSN 1312-0484 (Print) ISSN 2603-4026 (Online) (SCOPUS)
 12. Стоилов, А. (2019). Още по въпроса за връщане към Дриновско-Иванчевския правопис. – В: Езиков свят, 2019 г., бр. 17, кн. 1, с. 24 – 33 ISSN 1312-0484 (Print) ISSN 2603-4026 (Online) (SCOPUS)
 13. Тодорова, Б. (2019). Някои бележки за понятието комуникативна компетентност и неговото място в процеса на обучение по български език. – В: Български език и литература, 61 (4), с. 429 – 442. SSN 1314–8516 (Online) ISSN 0323–9519 (Print) (Web of Science)
 14. Тодорова, Б. (2019). Прагматична функция на фразата „не си прави експерименти“ при общуването във форумите на bg-mamma. – В: Езиков свят – Orbis Linguarum, 2019, 17 (2), с. 63 – 73. ISSN 1312-0484 (Print) ISSN 2603-4026 (Online) (SCOPUS)
 15. Todorova, B. (2019). Bulgarian-English Code-switching in Internet Forum Communication: The BG-mamma Case. – In: Open Linguistics, De Gryuter, 5(1), pp. 121 – 135. ISSN 2300-9969 (Web of Science и SCOPUS)
 16. Ракьовски, Цв. (2019) За един класик отвъд образеца. // В: сп. „Балканистичен форум“, 2019, бр. 1, с. 277-280 [ISSN 1310-3970] [Scopus]
 17. Стоянов, Ст. (2019) Преподаване на българска литература в небългарска среда, сп. „Български език и литература“, кн. 3, 2019 г., стр. 241 – 245 ISSN 0323 – 9519 (Print) / ISSN 1314 – 8516 (Online)
 18. Божинов, Венцислав. Едно изследване за мистичния символизъм у нас през първата половина на ХХ век.// В: сп. „Български език и литература“, 2019, № 4, с. 453-457. [ISSN 0323-9519]
 19.  Илиева, Б. (2019) Жената в социалното инженерство на Паоло Мантегаца. Рецепция на идеите му в България // Балканистичен форум, кн.1, 2019, с. 260-270. (SCOPUS, Web of Science) [ISSN 1310-3970]
 20. Илиева, Б. (2019) Отекващи гласове: Матилде Серао и българската литература от началото на XIX в. // Езиков свят. Благоевград, 2019,  Том 17, кн. 1, с. 106-117. (SCOPUS) [ISSN 1312-0484]
 21. Азманова, Е., Божинов, В. (2019) Литературната творба и нейната екранизирана версия – експеримент, общество, власт (по примера на анкети с.ъс студенти). // Балканистичен форум, 2019, № 1, с. 147-158. [ISSN 1310-3970]
 22. Kostova-Panayotova, Magdalena (2019) With care for the fate of bulgarian studies// Български език и литература   Volume: 61   Issue: 3   Pages: 233-234.
 23. Kostova-Panayotova, Magdalena (2019) The russian futuristic blast: reason provocation and idiolect //FOREIGN LANGUAGE TEACHING   Volume: 46   Issue: 2   Pages: 157-168.
 24. Костова-Панайотова, М. (2019) Да откриеш Китай,  Езиков свят -Orbis Linguarum, 17.2, pp.209-210.
 25. Младенова, М. (2019) Герхард Фридрих Милер и началото на руската академична журналистика. В: Балканистичен Форум (Balkanistic Forum) 2019, 1, стр.168-183
 26. Воденичаров, П. (2019) Княгиня Екатерина Дашкова и границите на Руското Просвещение. Балканистичен форум 1, 2019. ???
 27. Николова, С. (2019) Гендерные особенности речевого этикета аристократии XIX века – русско-английские паралелли (социолингвистический аспект) В: сп. Езиков  свят,  том 17, кн. 1, Благоевград, 2019.
 28. Ламбовски, Б. (2019) Марина Басманова в лириката на Йосиф Бродски – муза от небесата на Киркегор// Езиков свят, 2019, 17 (2), 133-136.
 29. Стоянова, Т. (2019) Преподаването на български език в Университета „Македония“ – Солун//Български език и литература, 2019, кн. 3, 257-261.
 30. Ненова, Л. (2019) Едно издание на „Митарствата“ от епохата на Българското възраждане// Български език и литература, 2019, кн. 3, 257-261.
 31. Беновска-Събкова, Милена 2019: Петър Динеков и филологическата фолклористика. – Езиков свят, № 1, 167-178. ISSN 1312 – 0484. Индексирано в SCOPUS. Вж. http://ezikovsvyat.com/index.php/bg/indexbg.
 32. Лулева, А., М. Беновска, И. Недин, 2019: Стратегии за справяне с бедността в постсоциалистическото българско село. – Балканистичен форум, 2019 (2), 87-119. Индексирано в SCOPUS.
 33. Божинов, В. Едно изследване за мистичния символизъм у нас през първата половина на ХХ век. – Български език и литература, 2019 (4), 452 – 456.

 

Монографии:

1.         Anastasova, Maria (2019): The Suspense of Horror and the Horror of Suspense, Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, ISBN-10: 1527518019; ISBN-13: 978-1527518018

2.         Маркова, З. (2019). Аз-ефективност в подготовката на бъдещите учители по английски език, Авангард принт  ISBN 978-954-337-387-1

3.         Маркова, З. (2019). Приложение на теорията за множеството интелигентности и ефективност на обучението по английски език в началното училище, Авангард принт ISBN 978-954-337-388-8

Статии в сборници от научни конференции, публикувани в Conference Proceedings в WoS и/или SCOPUS

1.         Цонев, Р. (2019). Някои особености на словореда в българския разговорен синтаксис. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 14 – 15 май 2019 година), София: БАН, с. 49 – 56. ISBN 978-954-322-987-1 (Web of Science)

 

2020 г.

Научни публикации в научни списания, представени в световни вторични литературни източници:

 1. Тодорова, Б. (2020) Именната фраза от типа [N[N]] и конкуренцията с други синтактични конструкции в съвременната българска речева практика. Български език. Приложение, 2020 г.: 186 – 198. (ERIH+ BRILL,PROQUEST, ANVUR, MIAR и eLIBRARY.RU.)
 2. Цонев, Р. (2020). Някои начини за изразяване на абсолютната превъзходна степен в българските интернет форуми. – В: Български език, №67, София: БАН, с. 147 – 165. Print ISSN 0005-4283, Online ISSN 2603-3372. (ERIH PLUS, BRILL,PROQUEST, ANVUR, MIAR и eLIBRARY.RU.)
 3. Попов, Б. (2020) Триелементен структурен модел в някои индоевропейски граматични системи като проекция на митологичните представи и човешкото познание за света (по отношение и на старобългарския език). – Български език, 2020, Приложение. Шести форум „Българска граматика“, с. 46 – 62, ISSN: 0005-4283. (ERIH + BRILL,PROQUEST, ANVUR, MIAR и eLIBRARY.RU.)
 4. Попов, Б. (2020) Шести форум „Българска граматика“. В съавторство със С. Коева. – Български език, 2020, Приложение. Шести форум „Българска граматика“, стр. 9 – 14, ISSN: 0005-4283. (ERIH + BRILL,PROQUEST, ANVUR, MIAR и eLIBRARY.RU.) (В съавторство със С. Коева)
 5. Перчеклийски, Л., Керанджиева, М. (2020) Имената на лица в Ахтаровия „Царственик“ от 1844 г. – Език и литература, бр. 1-2, 2020, с. 87-98, ISSN 2535-1036. (ERIH Plus, РИНЦ и др.)
 6. Филипов, П. Эмигрант и иммигрант Солженицын“. В:„Болгарская русистика“, декември 2020 г. в книжка 2020/2, стр. 43-49 ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online). – РИНЦ
 7. Markova, Z., Yaneva, T. (2020). Identifying English Language Classroom Anxiety of Students of International Relations. In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, 8, pp. 6-15. (EBSCO, Directory of Open Access Journals, Scribd)

Научни публикации,  публикувани в издания с импакт фактор (Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS):

 1. Padareva-Ilieva, G. (2020) Clinical linguistics and phonetics in Bulgaria – from isolation to interdisciplinary approach//Balkanistic Forum, 2020 (2), 295-301. (Scopus, Web of Science)
 2. Todorova, B. The Phrase “Krivorazbrana Tolerantnost” in Bulgarian Maternity Forum Communication, 7-1. // East European Journal of Psycholinguistics, 2020 г.: 171 – 183. (Scopus)
 3. Цонев, Р. (2020). Легендата за Владимир и Косара в Razgovor ugodni naroda slovinskoga и в латинския му превод. – В: Езиков свят, Т. 18, кн. 1, Благоевград: Унив. изд. Н. Рилски, с. 132 – 142. ISSN 1312-0484. (Scopus)
 4. Падарева-Илиева, Г., Мицова, С. (2020). Време ли е за дискусии относно проблема л като ў в училище? (въз основа на експеримент в начален курс върху правописа на думи, съдържащи л и у). Български език и литература, 62 (1), 43 – 54. (Web of Science)
 5. Ракьовски, Цветан (2020)  „Странност на ума“ на Орхан Памук – как е направен романът. // В: сп. Езиков свят, 2020, 18 (1), с. 143-147, ISSN 1312-0484 (SCOPUS)
 6. Вачева, А., Николай Папучиев (2020) Локални идентичности и фестивална култура (Наблюдения от терена). // В: сп. Балканистичен форум, кн. 1, 2020, стр. 112 – 123, ISSN 1310-3970 (SCOPUS, Web of Science)
 7. Азманова, Елена (2020) Християнство, мистицизъм, безверие: Иван Грозев и Николай Райнов. // В: Slavia Meridionalis 20, Article 2161 DOI: https://doi.org/10.11649/sm.2161 ISSN: 1233-6173 (PRINT) / 2392-2400 (ONLINE) (SCOPUS, Web of Science (ESCI), DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Google Scholar)
 8. Азманова-Рударска, Е. (2020) Наука и празничност. Култ и идеологизация към образите на св. Кирил и св. Методий и някои от техните ученици в някои страни от Черноморския регион в периода 1945-1990 г. // В: сп. Балканистичен форум, 29, № 3, с. 236-249  ISSN 1310-3970 (Print) ISSN 2535-1265 (Online) (Indexed in: SCOPUS, Web of Science)
 9.  Ilieva, B. 2020 A new academic study on the horror genre: suspense building in two novels by Stephen King and their film adaptations. // В: сп. Езиков свят, Благоевград, 2020,  Том 18, кн. 3, с. 143-145. ISSN 1312 – 0484 (SCOPUS)
 10. Йорданова, Д. 2020 „Към въпроса за причастията в българския и гръцкия език“, сп. „Езиков свят”, бр. 18, кн. 3, 2020 г., Благоевград, 42-52 с. (Scopus, CEEOL, ERIH PLUS, Ulrich's Periodicals Directory, Crossref и РИНЦ).
 11. Костова-Панайотова, М. Езикът на поетическата съпротива: руският футуристичен експеримент. Балканистичен форум, бр. 2, 2020, 261 – 272 Print ISSN: 1310-3970 Scopus,  WoS,
 12. Костова-Панайотова, М. РУСКИЯТ КУРТОАЗЕН МАНИЕРИЗЪМ – АВАНГАРДЕН БЛЯСЪК В ПОСТМОДЕРНИСТКИ КОНТЕКСТ - Foreign Language Teaching, Volume 47, Number 1, 2020, стр. 72-8, ISSN 0205–1834 (Print) - Web of science
 13. Костова-Панайотова, М. VIBRATION’S RESONANCE (FRANÇOIS CHENG’S “GREEN MOUNTAIN, WHITE CLOUD: A NOVEL OF LOVE IN THE MING DYNASTY”) – Ezikov svyat, vol 18.issue 2, 2020, p. 79-84 ISSN 1312-0484 Print  - Scopus
 14. Костова-Панайотова, М. „Вътре и между два свята“ (Кадзуо Ишигуро „Бледият изглед към хълмовете” и „Остатъкът от деня“) Foreign Language Teaching Volume 47, Number 3, 2020, стр. 260-271 ISSN 0205–1834 (Print)  - Web of science
 15. Костова-Панайотова, М.      In a free state. (V.S. Naipaul’s Half a Life), Балканистичен форум, бр. 3, 2020., стр. 57-69  - Web of science и Scopus
 16. Костова-Панайотова, М. РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МОДЕРНИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БОЛГАРСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ – Вестник славянских культур, 2020, т. 58, с. 203 – 224 – Web of science
 17. Младенова, М. Първата Азербайджанска република и нейните европейски студенти. Истории на завръщането им. В: Балканистичен Форум (Balkanistic Forum), кн. 2, 2020, 137-149. SCOPUS , Web of science
 18. Воденичаров, П. Формиране на азербайджанската нация. Културни и езикови политики. Балканистичен форум 2020/2, 118-136. Scopus,  WoS,
 19. Воденичаров, П. Тоталитарният новоговор. Балканистичен форум 2020/3, 70-83 Scopus,  WoS
 20. Гергинов, Дм. Да чистиш руската литература, значи да чистиш нужници и да зависиш от полицията.  (съавт. П. Филипов) Езиков свят 2020/18, 114-118. Scopus,  WoS
 21. Anastasova, Maria (2020): „Идеята за злото място в разказа „Рухването а дома на Ашър“ на Едгар Алан По и в романа „Сиянието“ на Стивън Кинг“// Езиков свят, том. 18, кн. 2/2020, Благоевград (85 - 89). (Scopus, CEEOL, ERIH PLUS, Ulrich's Periodicals Directory, Crossref и РИНЦ)
 22. Chankova, Maria. (2020). Teaching Academic Integrity: the Missing Link. Journal of Academic Ethics, 18:2, 155-173.
 23. Chankova, Y. Intercultural Dialogue as a Tool for Maintaining Sustainable Partnerships in Tourism.Co-authored with TeodoraKiryakova-Dineva.In: Handbook of Research on the Role of Tourism in Achieving Sustainable Development Goals, eds.FilipaBrandão, Zélia Breda, Rui Costa and Carlos Costa, 2020, p. 282-299. ISBN1799856917, ISSN 9781799856917. In both Scopus and WoS.
 24. Chankova, Y. Mega Events and Their Effect on Mesoeconomics: The Case of Plovdiv as Holding the Title European Capital of Culture 2019.Co-authored with TeodoraKiryakova-Dineva and Vyara Kyurova. In: Bridging Microeconomics and Macroeconomics and the Effects on Economic Development and Growth, ed. Pantelis C. Kostis, 2020, p. 208-230. ISBN 13: 9781799849339, EISBN13: 9781799849346, ISBN10: 1799849333. In both Scopus and WoS.
 25. Chankova, Y. Information Structural Effects on Direct Object Scrambling Constructions. In: Studies in Linguistic Variation and Change 3. Corpus-based Research in English Syntax and Lexis, eds. FabienneToupin, Sylvain Gatelais, Ileana Sasu, 2020, p. 153-177. ISBN-13: 978-1-5275-4537-3, ISBN-10: 1-5275-4537-7.
 26. Гергинова, Златка. 2020. Лингвистиката – между правото, политиката и конфликта, сп. „Балканистичен форум“, No. 2 / 2020, 369-377.
 27. Kostadinova, Dafina. An approach to designing and developing an LMS framework appropriate for young pupils.    Co-authors: Radoslava Kraleva, Mehrudin Sabani, Velin Kralev. Article in: International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 10(2), pp. 1577-1591, 2020, E-ISSN:2088-8708 (Scopus)
 28. Manova-Georgieva, Yana (2020), What is Behind a Name? Origins and Meaning of Some of the Recurrent Characters in Terry Pratchett’s Discworld, ELOPE – English Language Overseas Perspectives and Enquiries, 165-176 (Scopus)
 29. Манова-Георгиева, Я., Багашева, М. (2020) За една нова група глаголи в българския и в руския език под влиянието на езика в интернет. –В: Езиков Свят „ORBIS LINGUARUM”, издание на Филологическия факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, том18 , кн. 1, 2020: 58-65. DOI на статията http://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.7 (SCOPUS, ERIH PLUS, CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY (CEEOL), ULRICH'S PERIODICALS, РИНЦ (РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ), CROSSREF)
 30. Маркова, З. (2020). Нагласи на бъдещите учители по английски език към самооценяването. В: Езиков свят, 18(2), 64-72.
 31. Markova, Z., Yaneva D. (2020). The Motivation of University Students of International Relations to Learn English. In: English Studies at NBU 6(1), pp. 5-28.
 32. Михайлова, Антоанета; Минкова, Калина. 2020. Rezeption des Fremden – Migrantenliteratur als Kulturtransfer, в: Езиков свят, том 18, кн. 2, 2020, стр. 97-104, (SCOPUS; CEEOL; Ulrich's Periodicals Directory, ERIH PLUS , РИНЦ, Crossref)
 33. Михайлова, Антоанета. Лингвистични перспективи на българистиката, в "Балканистичен форум", бр. 3/ 2020, стр. 306-313, ISSN 1310-3970, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград. ( SCOPUS, Web of Science, ERIH PLUS, eLibrary.ru)

Монографии:

 1. Benovska, Milena. Orthodox Revivalism in Russia. Driving forces and moral quests. London & New York: Routledge. ISBN: 780367474201
 2. Попов, Б. (2020) Терминологичен енциклопедичен речник по икономически науки. Издателство “Скала Принт”. София, 2020, 476 стр., ISBN: 978-619-91129-7-7. (монография в съавторство) (В съавторство с М. Попова, А. Христова, Д. Лесневска, Е. Петкова, Кр. Симеонова, М. Михайлова-Паланска, С. Мицева)
 3. Ракьовски, Цв. Подир копненията на Поета., София, 2020, Изд. на Македонския научен институт (№ 56), (ISBN 978-619-7377-18-7)
 4. Йорданова, Д. Съпоставителен анализ на членните системи в българския и гръцкия език. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2020, стр. 214.
 5. Малаков, М. Проблемът за определителния член в словенски език (в диахронен и синхронен аспект). Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2020. ISBN:978-954-00-0213-2
 6. Гергинов, Дм. Особености на функционалния стил в руската и българската делова документация. УИ ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2020, ISBN:978-954-00-0222-4
 7. Филипов, П. Войната през погледа на Лев Толстой. София : ДиоМира, 2020 ISBN - 978-954-2977-68-1
 8. Манова-Георгиева, Яна (2020), Номинативна символика (типология и характеристика на имена и прозвища в българския и английския език). България: Университетско Издателство "Неофит Рилски", 2020 г. ISBN 978-954-00-0217-0
 9. Багашева Мария (2020) Diminutives in English, Russian and Bulgarian. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2020 (210 стр.) ISBN 978-954-00-0214-9
 10. Sakareva, Iv. (2020) Equivalence Issues in Translating Bulgarian Legal Documents into English (title deeds, powers of attorney and declarations). University Press South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad. ISBN 978-954-00-0219-4
 11. Ненова, Любка, Андрей Бобев. Покаꙗнїе ѡснованїе. Служба и Житие на св. Иван Рилски (Киев, 1671 г.). Текст и изследване. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2020. 249 с.

Статии в сборници от научни конференции, публикувани в Conference Proceedings в WoS и/или SCOPUS:

 1. Попов, Б. Митолингвистичен модел при някои названия на хтонични животни в българския език. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020). Том 2. Ваня Мичева, Диана Благоева, Марияна Витанова, Марияна Цибранска, Сия Колковска, Татяна Александрова (отг. ред.). Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. София, 2020, с. 86 – 93. ISSN 2683-118Х. (Web of Science)
 2. Vassileva, I. & Chankova, M. (2020). Multimedia Environment and the Social Sciences - Friends or Foes? In Vassileva, I., Chankova, M., Breuer, E. & Schneider, K.P. (eds.), Digital Scholar: Academic Communication in Multimedia Environment, pp. 7-10. Berlin: Frank & Timme.
 3. Breuer, E., Chankova, M. & Vassileva, I. (2020). University Students’ Information Search Behaviour in the Digital Age. In Vassileva, I., Chankova, M., Breuer, E. & Schneider, K.P. (eds.), Digital Scholar: Academic Communication in Multimedia Environment, pp. 93-124. Berlin: Frank & Timme.
 4. Chankova, M. (2020). The Google generation use of the multimedia environment for academic purposes. A qualitative approach. In Vassileva, I., Chankova, M., Breuer, E. & Schneider, K.P. (eds.), Digital Scholar: Academic Communication in Multimedia Environment, pp. 153-198. Berlin: Frank & Timme.
 5. Chankova, M. (2020). Hyperlinks and weaving meanings on the internet. How far are the new affordances exploited in the participative Web 2.0 by the “digital natives”? In Vassileva, I., Chankova, M., Breuer, E. & Schneider, K.P. (eds.), Digital Scholar: Academic Communication in Multimedia Environment, pp. 217-240. Berlin: Frank & Timme.
 6. Vassileva, I. & Chankova, M. (2020). Scholars’ information exploitation habits in multimedia environment. In Vassileva, I., Chankova, M., Breuer, E. & Schneider, K.P. (eds.), Digital Scholar: Academic Communication in Multimedia Environment, pp. 63-92. Berlin: Frank & Timme.

 

2021 г.

Научни публикации в научни списания, представени в световни вторични литературни източници:

1. Цонев, Р., Дурчова, М.  (2021). Разговорните съюзи та и па в тетралогията на Димитър Талев. – В: Проблеми на устната комуникация, Т. 12, Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, с. 215 – 230. ISSN: 2738-8840 (Online), ISSN: 2367-8712 (Print). (CEEOL, Researchbib, Road, Advanced science index)

2. Todorova, B. (2021) War Metaphors in Bulgarian Official Discourse during the COVID-19 Crisis. Rhetoric and Communication, Issue 46, January 2021, ISSN 1314-4464, pp. 99-117. (ERIH PLUS и др.)

3. Todorova, B., P. Giorgis, Iv. Mavrodieva, V. Odeniyi, O. Semenets, A. Valente, I. Vovou. (2021)  In Other Words. A critical, creative, collaborative project. Rhetoric and Communication, Issue 46, January 2021, ISSN 1314-4464, pp. 143-155. (ERIH PLUS и др.)

4. Маринов, Вл., Падарева-Илиева, Г. (2021) Акустични особености на артикулацията от източнобългарски и западнобългарски тип на меки съгласни // Аcoustic characteristics of eastern and western Bulgarian types of articulation of soft consonants. – В: Проблеми на устната комуникация, кн. 12, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. 379 – 391. (CEEOL, Researchbib, Road, Advanced science index)

5. Божинов, В. (2021) Ива Кюркчиева. Етнология и футбол. – В: Антропология/Anthropology. Issue 1, 2021 192 – 196 (ERIH PLUS).

6. Коцева, Ана (2021) Форми на преподаване, методи и техники, използвани от учителите по английски език и тяхното влияние върху интровертните ученици//Международно списание ,,VOSPITANIE”. (https://doi.org/10.46763/JESPT211610079k)

Научни публикации,  публикувани в издания с импакт фактор (Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS):

1. Todorova, B., Padareva-Ilieva, G. (2021) Nostalgia As a Device for Dealing with Traumatic Experiences During the COVID-19 Crisis// East European Journal of Psycholinguistics. Volume 8, Number 1, 2021. 110-124. DOI: 10.29038/eejpl.2021.8.1.tod

2. Падарева-Илиева, Г. (2021) Езикова агресия и политическа коректност. Новото в pечта на съвременното българско общество//„ О r b i s L i n g u a r u m “ , v o l u m e 1 9 (3),149-151.DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v19i3.17

3.  Ивова, Н. (2021). Названията за черен и бял цвят в българската, полската и литовската фразеология. // Езиков свят (Orbis Linguarum), T.19, кн. 3, с.71–82;  DOI : 10.37708/EZS.SWU;  ISSN: 1312-0484 (Print); ISSN: 2603-4026 (Online) (Списанието е индексирано в SCOPUS, ERIH PLUS, CEEOL, ULRICH'S PERIODICALS, РИНЦ, CROSSREF, CNKI- CHINA)

4. Азманова-Рударска, Е., Перчеклийски, Л., Балтова-Иванова, Кр., Митова, Цв. Филологическото познание и изборът на специалност сред учениците от средното училище (Анкетно проучване). – Български език и литература, кн. 4, 2021, с. 430-438 (Web of Science, ERIH PLUS, EBSCO, Google Scholar, Ex Libris, ProQuest).

5. Накова, М. (2021). Словообразувателната категория Nomina deminutiva et meliorativa в български ръкописи от XIV век – В: Palaeobulgarica/ Старобългаристика, кн.1, 2021, с. 111 – 128. ISSN 0204-4021. (Scopus, Web of Science)

6. Ракьовски, Цв. Поетическият новоговор в творчеството на Десанка Максимович и Елисавета Багряна. // В: сп. Езиков свят, 2021, Том 19, кн. 2 (с. 55-63), УИ „Н. Рилски“, Благоевград (ISSN 2603-4026) (Scopus)

7. Хаджикосев, Р. Балканската комедия на Борю Зевзека – измерения на смешното. // В: сп. Езиков свят, 2021, том 19, кн. 3 (с. 133-137) , УИ „Н. Рилски“, Благоевград (ISSN 2603-4026) (Scopus)

8. Стоянов, Ст. Масови идеологии за младежи и девици. // В: Балканистичен форум, 2021, № 3 (с. 273-287) (ISSN 1310-3970) (Scopus) Web of Science

9. Ракьовски, Цв. Овакантяването на канона (за „По шевовете между Изтока и Запада“ на М. Панайотова). // В: сп. Чуждоезиково обучение, 2021, кн. 5 (ISSN 0205-1834) (Web of Science, Erih Plus, Library.ru) https://azbuki.bg/uncategorized/ovakantyavaneto-na-kanona/

10. Сотирова, Н. (2021) Абстрактни девербални формации с основи от гръцки произход. Езиков свят. Благоевград: УИ „Н. Рилски“, бр. 19, кн. 3, с. 89 – 96, ISSN 1312-0484. (ERIH PLUS, CEEOL, Ulrich's Periodicals Directory, eLIBRARY.RU, SCOPUS)

11.  Божинов, В. 2021: Фолклорът в контекста на литературното обучение (Според действащата учебна програма по литература за V клас). – В: Български език и литература. Vol. 63, бр. 4, 2021, с. 404 – 418 (Web of Science).

12. Божинов, В. 2021: Milsim – между играта и войната и между играта на война и историческите реконструкции. – В: Езиков свят.  Vol. 19, Issue 1, с. 148 – 160 (SCOPUS).

13. Божинов, В. 2021: Българските сефарадски евреи и езика ладино в калейдоскопа на идентичности. – В: Балканистичен форум. Issue 3/30/2021, с. 464 – 469 (SCOPUS).

14. Koceva, Ana, Kostadinova, Dafina 2021. A  COMPARATIVE  ANALYSIS  ON  APOLOGY  SPEECH  ACTS  IN  AMERICAN ENGLISH AND MACEDONIAN //PALIMPSEST. Vol.6 N 12. 2021. pp. 37 – 45. (https://doi.org/10.46763/PALIM21612037k) -  индексирано в CEEOL и SCOPUS

15. Markova, Z. (2021). Towards a comprehensive conceptualisation of teachers’ self-efficacy beliefs, Cambridge Journal of Education. 51 (5), 653-671, DOI: 10.1080/0305764X.2021.1906844 (SCOPUS and Web of Science)

16. Chankova, Yana (2021). Old Еnglish derived orders at the syntax-information structure interface. Ezikov Svyat, 18(3), 23–30. SCOPUS

17. Чанкова, Яна. (2021). САГА ЗА ИСЛАНДСКИЯ ЕЗИК. В: Чуждоезиково обучение, кн. 1 (48), 2021, стр. 18-31. Web of Sciencе

18. Hristov, Yanko, Kostadinova, Dafina. 2021. Byzantine Battleships and Military Transport Vessels along the Hostile Shores. In: Studia Ceranea. Vol. 11. pp. 579 – 609 (SCOPUS, Q2)

19. Багашева. М. (2021) Поговорки и фразеологизми в романа „Под игото“ на Иван Вазов и предаването им на английски и руски език. – В: Езиков свят Orbis Linguarum том 19, кн. 3, 2021: 52-58. http://DOI: doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v19i3.5  (Scopus, CEEOL, Ulrich's Periodicals Directory,  ERIH PLUS, РИНЦ , Crossref)

20. Chankova, Mariya. (2021). Post-truth assertion and assertoric competence. Journal of Pragmatics, 183, 179-191. doi: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.07.015

21. Anastasova, M. (2021): Puritan Projections in Nathaniel Hawthorne’s "The Scarlet Letter" and Stephen King’s "Carrie". English Studies at NBU, 7(1), 87-96. https://doi.org/10.33919/esnbu.21.1.5 (Web of Science Core Collection (ESCI) - Emerging Sources Citation Index)

22. Anastasova, M., Kostadinova D. (2021): Трудности при редактирането на английския превод на научни резюмета и статии// Езиков свят, том. 19, кн. 2/2021, Благоевград, сс. 91 - 95. (Scopus, CEEOL, Ulrich's Periodicals Directory, ERIH PLUS, РИНЦ, Crossref)

23. Панайотова, М. Danilo Kish's Fictional Self and the Father's Figure ("Garden. Ashes" and "Hourglass"), Балканистичен форум бр. 3, 2021, 262-272. (Scopus, WoS)

24. Панайотова, М. (2021) ПЕРИФЕРИЯТА – МЯСТОТО, КЪДЕТО СЕ РАЗКРИВА БЪДЕЩЕТО“//Езиков свят, т. 19, кн. 3, стр. 109-119 (Scopus)

25. Панайотова, М. (2021) Изковаването на Аз-а – универсален чужденец. (Анна Мой „Черен ориз“) В: Сп. „Чуждоезиково обучение“, книжка 1/2021, година XLVIII, стр. 58-66  (WoS).

26. Воденичаров, П. (2021) За пола, джендъра и сексизма в българската култура и език, „ Orbis Linguarum“, vol. 19, issue 2, стр. 31-39., 2021  (Scopus).

 

Монографии:

 1. Хаджикосев, Р. „Дневникът на Дебелянов. Синият бележник“ Изд. Книги за всички, София, 2021 г. ISBN 978-619-7535-19-8.
 2. Ракьовски, Цв. Вазов – разделението на езиците; Изд. Фабер, В. Търново, 2021; ISBN 978-619-00-1445-4.
 3. Младенова, M. Банатският български книжовен език в контекста на славянската микролингвистика (История, динамика на нормата и езикови политики. УИ ЮЗУ, Благоевград.
 4. Панайотова, М. По шевовете на литературата (между Изтока и Запада – граници и идентичности)“, издателство на Югозападния университет, 2021.

 

Статии в сборници от научни конференции, публикувани в Conference Proceedings в WoS и/или SCOPUS:

 1. Илиева, Б. Българският поет Пенчо Славейков в Италия. – В: Contributions to the 23nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Edited by Katarzyna Bednarska and oth., Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2021, р. 131-138. (ISBN 978-3-447-11725-8). (Web of Science)
 2. Цонев, Р. (2021). Особени конструкции в българския разговорен синтаксис. – In: Bednarska, K., Kruk, D., Popov, B., Saprikina, O., Speed, T., Szafraniec, K., Terekhova, S., Tsonev, R., Wysocka, A. (Eds.), 2021, Contributions to the 23nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. Band 68. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, p. 353 – 359. ISSN 2363-8605, ISBN 978-3-447-11725-8. (WoS)
 3. Карпузова, Ю. (2021). Особености на кюстендилските прякорни имена. – In: Bednarska, K., Kruk, D., Popov, B., Saprikina, O., Speed, T., Szafraniec, K., Terekhova, S., Tsonev, R., Wysocka, A. (Eds.), 2021, Contributions to the 23nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. Band 68. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, p. 156 – 165. ISSN 2363-8605, ISBN 978-3-447-11725-8. (WoS)
 4. Перчеклийски, Л., Домозетска, М. (2021). Народностните и жителските имена в три български превода на Новия завет през ХІХ век. – In: Bednarska, K., Kruk, D., Popov, B., Saprikina, O., Szafraniec, K., Speed, T., Terekhova, S., Tsonev, R., Wysocka, A. (Eds.), 2021, Contributions to the 23rd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden, 78–87. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. Band 68.) (Web of Science)

Попов, Б. (2021). Митолингвистичен анализ на някои названия на змията в българския език. – In: Contributions to the 23rd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Band 23. Edited by Bednarska, K., Kruk, D., Popov, B., Saprikina, O., Speed, T., Szafraniec, K., Terekhova, S., Tsonev, R., Wysocka, A. Die Welt der Slaven. Band 68. Harrassowitz Verlag. Wiesbaden, 2021, с. 279 – 286, ISSN 2363-8605, ISBN 978-3-447-11725-8. (Web of Science)