Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП Българистика) 2022-2025

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, ръководител от страна на ЮЗУ проф. д-р Магдалена Панайотова;

Проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, ръководител проф. д-р Иванка Станкова

Българска научна периодика – 2021 г.

Фонд научни изследвания, програма „Български периодични издания“– сп. Езиков свят, ръководител - проф. М. Панайотова.

Фонд научни изследвания, програма „Български периодични издания“, Сп. „Балканистичен форум", КП-06-ПП3 – 00002, ръководител - доц. Петър Воденичаров

Научноизследователски проекти Фонд „Научни изследвания“

Гутенберговата революция и българите – Н10/41, приет на сесия на Фонд „Научни изследвания” към МОН – 2016 – 2021 г. с ръководител проф. д-р Лилия Илиева

Международни проекти

Хоризонт 2020

“Knowledge Exchange and Academic Cultures in Humanities. Europe and the Black Sea Region, The project “KEAC-BSR” (Grant Agreement Number 734645), funded by the European Union within the funding scheme Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie RISE (= Research and Innovation Staff Exchange) - Доц. д-р Маринела Младенова, доц. д-р Петър Воденичаров, доц. д-р Илия Недин

Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

Юбилейна международна научна конференция „Филологията-традиция и предизвикателства в новата реалност“ 7-9.10.2021 г.  – ръководител доц. д-р Гергана Падарева;