В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе международната научна конференция „Българистиката по света. Филологията у дома“ (12 – 14. 10. 2023 г.), организирана от Филологическия  факултет. В нея взеха участие 80 учени от 25 университета и научни организации от България и още 10 държави. Научният форум се проведе в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, по която университетът е партньор, а Филологическият факултет работи по програмата вече от една година.

Конференцията бе открита от доц. д-р Гергана Падарева-Илиева, зам.-декан на Филологическия факултет. Проф. д.ф.н. Магдалена Панайотова, декан на Филологическия факултет, представи Националната научна програма и партньорството на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Приветствие от името на ректора проф. д-р Борислав Юруков поднесе заместник-ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Ицка Дерижан. По повод провеждането на конференцията бяха получени поздравителни адреси от вицепрезидента Илияна Йотова, министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, от директора на Института за български език към БАН проф. д-р Лучия Антонова, от ръководството и екипа на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ и Ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.  Гости на конференцията бяха и деканът на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин, и деканът на Техническия факултет проф. д-р инж. Снежина Андонова. Поздравления отправи и директорът на дирекция „Култура, спорт и туризъм“ към Община Благоевград г-жа Силвия Домозетска.

В пленарната секция участниците имаха възможност да слушат доклада на проф. Петър Сотиров от Университета „Мария Кюри-Склодовска“ в гр. Люблин, Полша, посветен на полската езиковедска българистика, и на проф. Ценка Иванова от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, която говори за новите предизвикателства пред българския език и познанията за българската култура в чуждоезикова среда.

В рамките на конференцията се проведе Кръгла маса на тема „Българистиката в чужбина“, като в дискусията се включиха учени българисти от университети в Полша, Унгария, Италия, Япония, Великобритания, Словакия. Бяха обсъдени належащи въпроси, свързани с обучението по български език, литература и култура в различни университети в чужбина, а също така се водиха разговори за възможни перспективи в развитието на българистиката в чужбина.

Темата за българистиката в чужбина бе продължена и през втория конферентен  ден в самостоятелна секция. А наболели въпроси за съдбата на българския език и българското образование бяха коментирани в секция „Литература, култура, образование“. В нея се включиха проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова, представител на СУ „Св. Климент Охридски“ в ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, и доц. д-р Елка Трайкова от Института за литература към БАН, национален координатор на Програмата.

Паралелно се проведоха още две секции, в които бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с лингвистиката и методиката на обучението по български език като чужд. В тях се включиха учени от България, Русия, Украйна, Словакия, Сърбия.

В третия ден от конференцията участниците се включиха в предварително организирана културна програма.